Skip to main content

ANBI en Kamer van Koophandel

ANBI status

Onze vereniging heeft een Anbi status. Anbi staat voor "algemeen nut beogende instelling". Een organisatie die in het ANBI logo1bezit van die status is, heeft bepaalde belastingvoordelen.
Schenkingen aan een organisatie met een anbi status kunnen door de schenker bij de aangifte inkomstenbelasting als een aftrekbare gift worden beschouwd. De status wordt op aanvraag toegekend door belastingdienst als aan bepaalde eisen wordt voldaan. De belastingdienst hanteert een aantal voorwaarden en die hebben alle te maken met publicatieplicht en openbaarmaking van een aantal gegevens. Op hieronder staan de verwijzingen naar de voorgeschreven informatie, die hiermee verband houdt.
De Historische Vereniging Oud Stede Broec ontvangt geen subsidie en is geheel afhankelijk van de jaarlijkse subsidie van haar leden. Dit geldt ook voor haar huisvesting en alle producten en diensten t.b.v. de bewoners van Stede Broec. Aan niet-leden kan hiervoor een vergoeding worden gevraagd.

ANBI gerelateerde informatie

Naam Historische Vereniging Oud Stede Broec
Internetadres www.oudstedebroec.eu
Kvk-nummer 40626046
Soort inschrijving Rechtspersoon - vereniging
Aantal leden ± 975 (eind 2017)
RSIN 8014.52.934
Bank NL 75 INGB 000 604 2352

Doelstelling

De historische vereniging 'Oud Stede Broec' stelt zich ten doel de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en die in het bijzonder van Stede Broec levend te houden.

De voormalige gemeenten die in de gemeente Stede Broec zijn opgegaan, kenden en kennen een uniek streekeigen. De vereniging wil dit streekeigen beschrijven, als het kan in stand houden en vooral ook de veranderingen signaleren, in kaart brengen en in haar eigen historische perspectief plaatsen.

Taken:

  • Het uitgeven van publicaties
  • Het organiseren van tentoonstellingen, excursies, lezingen en dia- of filmavonden
  • Het verzamelen van alles wat met de historie van Stede Broec verband houdt
  • Onderzoek doen naar de geschiedenis van Stede Broec, naar het historische streekeigen zoals onder meer de zeden en gewoontes, de kleding, het taalgebruik en het landschap
  • Zorgen voor het behoud en het voortbestaan van historisch belangrijke gebouwen en objecten
  • Voorlichten en adviseren van belangstellenden
  • Enkele terugkerende activiteiten: - Een voorjaarsijeenkomst en een najaarsbijeenkomst
  • De uitgave van een jaarboek
  • De organisatie van thema-tentoonstellingen
  • Het verzamelen en archiveren van aangeboden boeken, foto's, krantenknipsels, bidprentjes, enz.

Het jaarverslag van alle activiteiten wordt elk voorjaar voorgelezen en ter vaststelling aangeboden tijdens onze ledenvergadering.
Hetzelfde geldt voor het financiële jaarverslag.
Deze verslagen zijn te vinden onder de knop "jaarverslagen en statuten".