Skip to main content

Concept Notulen van de Algemene ledenvergadering april 2019.

1. Opening

Een warm welkom van de voorzitter aan allen die de tijd namen om te komen op deze vergadering waar het bestuur de gelegenheid krijgt om verantwoording af te leggen aan de vergaderde leden.
De volgende leden hebben aangegeven niet in de gelegenheid te zijn de vergadering bij te wonen:
Mevrouw Lub-Jaring, mevrouw E. Ransijn, de heer J. Appelman, de heer J. Deen, de heer A. Roobeek, mevrouw W. Rood, de heer P. Groot, de heer J. Ligthart, mevrouw Ria Reus, de heer J. Windt en mevrouw M. Windt-Boon.

2. Mededelingen

- Goed dat er veel mensen aanwezig zijn. Welgemeende excuses voor de fout in de uitnodiging: donderdag 12 april moest natuurlijk vrijdag 12 april zijn.
- Zoals gewoonlijk is de eerste kop koffie gratis.
- Onze vaste uitgave, het jaarboek, is weer een mooi boek geworden met een variëteit aan artikelen van veel verschillende schrijvers. De redactie heeft opnieuw een mooie prestatie geleverd en, zoals altijd, neemt de hoofdredacteur de bloemen in ontvangst én een presentje als vertegenwoordiger van de gehele redactie.
De voorzitter kijkt vooruit, want er wordt straks nog achteromgekeken.
- De werkgroep de Overhaal opent op 15 april het nieuwe seizoen. Het ‘chroom-6-verhaal’ is waar, maar de veiligheid van de vrijwilligers is echt niet in gevaar.
- Er is een nieuwe werkgroep in het leven geroepen: de werkgroep monumentenbeleid. Het is enerzijds goed om kritisch te kijken naar wat we willen met monumenten en anderzijds vroeg de gemeente ons een visie op het monumentenbeleid te helpen schrijven.
- Op de tweede Pinksterdag is er een tentoonstelling van foto’s (300) en ander materiaal uit de collectie van de vorig jaar overleden Sijvert Laan.
- De najaarsbijeenkomst op vrijdag 11 oktober vindt plaats op een aparte locatie: de oude kerk van Grootebroek. Onderwerp van de avond: De Moderne Devotie in Noord Holland.
- Het pand aan de Zesstedenweg 227. De zolder is bijna af. Binnenkort kan de archiefruimte ook benut worden als leesruimte tijdens de uren van het open huis op de eerste zaterdagen van de maand.
Onze contacten met de gemeente worden vervolgd. Tweemaal in het jaar komen onderwerpen aan bod die de gemeente én Oud Stede Broec op de agenda zetten.

Tot slot dankt voorzitter Wim Kersten alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar.

3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (april 2018)

Opmerkingen naar aanleiding van de notulen via een ingekomen brief van mevrouw Lub-Jaring.
Twee fouten in de uitnodiging: Is de avond op donderdag 11 april of op vrijdag 12 april? Duurt de vergadering werkelijk van 20.00 uur tot 10.45 uur?  Dat moet dan de volgende morgen zijn!
Aanmerkingen op het taalgebruik in de notulen:
Mijnheer Elbertsen ‘.. kwam niet opdagen bij de afspraak voor de kascontrole…’ zij zou dit liever en gepaster verwoord zien als ‘..liet verstek gaan..’.
En iets verder in de notulen ‘… hij viel op door zijn verschijning….’  mevrouw Lub legt uit dat de heer Elbertsen ‘…een operatie onderging aan een hersentumor en een goede en integere man was met de beste bedoelingen.’ Waarvan acte.

4. Secretarieel jaarverslag

De opsomming van zoveel mogelijk activiteiten van de vereniging in het verenigingsjaar 2018. Het verslag is te lezen op de website.

5. Financieel jaarverslag en aanbieding van de begroting

Opnieuw een mooi financieel jaar op de boekhoudkundige samenvatting van de jaarlijkse financiën valt dat te lezen.
Revenuen van onze uitgaven, tentoonstellingen en rondleidingen, van de bediening van de Overhaal,  giften uit een legaat, een gift van een verre, Australische lezer van onze site, een gift van de alternatieve miniflora, tot tweemaal toe een gift van Het gilde Oostelijk Westfriesland  naast de vaste inkomsten uit contributie van de, nog steeds, bijna duizend leden.
Natuurlijk staan er ook de uitgaven tegenover, maar we zijn een gezonde vereniging.
Mevrouw Winnubst vindt sommige zaken moeilijk te lezen; ze vraagt uitleg over de onkosten bij zo’n groep als de Overhaal. Die zijn er natuurlijk denk aan verf, koffie, papierwerk, bonnetjes, een B.T.W.-afdracht aan de gemeente….
Ook dit verslag kunt u terug vinden op de website.

6. Verslag van de kascommissie: dhr. Wil Fit en dhr. Gerard Baars, reservelid is dhr. Ton Dudink

Namens de kascommissie verklaart dhr. Wil Fit dat de penningmeester het prima voor elkaar heeft allemaal. Het bestuur werd derhalve decharge verleend door de vergadering.

7. Afscheid van een lid van de kascommissie en verkiezing van een nieuw lid

Dhr. Gerard Baars wordt de nieuwe voorzitter van de kascommissie. Hij wordt bijgestaan door dhr. Ton Dudink. Als reservelid meldt mevrouw Thea Schäper- de Wit zich.
Een ‘hartelijk bedankt’ voor dhr. Fit.

8. Bestuursverkiezing

- aftredend en herkiesbaar Wim Kersten, Truus Kaagman
De vergadering steunt het voorstel van het bestuur om beide kandidaten voor nog drie jaar te benoemen.
 - aftredend en niet herkiesbaar Jos Ligthart
Jos Ligthart is bestuurslid vanaf april 2013. De privé-situatie van Jos en zijn gezin, werkzaamheden binnen zijn eigen dorp Lutjebroek en het gegeven dat hij een broertje dood heeft aan vergaderingen maken dat Jos de bestuursfunctie neerlegt. Hij geeft echter aan dat hij de werkzaamheden die hij deed wil volhouden.
Al vóór 2013 hielp hij Dirk Rood die zich vooral inzette voor het perfecte verloop van tentoonstellingen. Jos nam die vlag en de instelling van Dick over. Als er geknutseld of gerepareerd moet worden is hij er, hij is altijd bereid om materialen heen en terug te rijden ook als zusterverenigingen materiaal wilden lenen. Hij heeft natuurlijk een groot hart voor Lutjebroek en organiseerde daar op persoonlijke titel ook wel fototentoonstellingen. We nemen als bestuurslid afscheid van Jos met een bloemetje en een cadeau en zullen hem ook uw dank overbrengen voor alles wat hij tot nog toe al betekende als vrijwilliger voor de vereniging.

9. Rondvraag

- Dhr. Anton Klaassen merkt op dat er een artikel over de geschiedenis van Simokos in het jaarboek van 2013 was verschenen. Het artikel telde welgeteld zeven en een halve pagina. Er zou ooit een vervolg komen op dat artikel.
Het aantal pagina’s van deel 1 staat wel in schril contrast met de omvangrijke geschiedenis van tafeltennisvereniging Dito in de jaarboeken 2015, 2016, 2017. Bestaat de mogelijkheid dat deel 2 over Simokos alsnog verschijnt.
Die mogelijkheid is er. 
- Mevrouw Schoenmaker heeft al eens een avond over De Moderne Devotie in Noord Holland bijgewoond in Enkhuizen. Het mooie van die avond was dat er een wandeling werd vastgeknoopt aan de presentatie, zodat men diverse plaatsen in de stad die met het onderwerp te maken hadden kon zien en het onderwerp daar min of meer kon herbeleven. Of zoiets eveneens mogelijk zou zijn voor deze avond.
Het bestuur heeft nadrukkelijk aan de presentator, Minke de Vries, gevraagd het onderwerp ook toe te spitsen op de situatie in onze dorpen. De presentator zou daar rekening mee houden; we laten ons verrassen.
- Een schriftelijke eis nog via de brief van mevrouw Lub-Jaring. Zij wil dat het bestuur de tekst op het bord bij de ingang van De Stek aanpast en de juiste naam hanteert van het bedrijf ‘N.V. Spyer Brothers & Van der Vijver’.
Zoals in het secretarieel jaarverslag al werd aangegeven ‘worden de borden van de fietsroute niet meer vernieuwd’. Vervanging van de borden voor onverwoestbare is een te kostbare zaak. Datzelfde geldt voor het vervangen van de huidige borden. Ook het aanpassen van de tekst is duur. Bovendien werd het bedrijf in de volksmond aangeduid met Spyer en Van der Vijver, zodat iedereen weet waar het over gaat.

10. Presentatie van het boek: Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek en de Tweede Wereldoorlog

Het boek verschijnt in de maand mei.
Marloes van Ede presenteerde het (haar) boek dat zij samen met Jan Windt schreef, met verve. Het sprak natuurlijk vanzelf dat ze niet teveel kon ingaan op de inhoud van het boek dat vele hoofdstukken en verhalen bevat in de meer dan 300 pagina’s die het boek telt. In grove lijnen schetste ze de werkwijze van de schrijvers, de manier waarop informatie was ingewonnen, de ordening van alle informatie. Hier en daar lichtte ze een tipje op van de inhoud van enkele hoofdstukken en tot slot wees ze nog op de te nemen stappen die voorafgaan aan de uiteindelijke publicatie.
De vergadering reageerde enthousiast en het aantal voorinschrijvingen bewijst dat al het werk de moeite waard is/was.

11. Sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering

Na de pauze volgde een presentatie verzorgd door Frank Pennekamp en Maureen Kok, beiden amateur-archeologen. Zij schonken aandacht aan vooral de levende have in de bronstijd in onze omgeving die duurde van 1600 tot 800 voor Christus en natuurlijk ook aan de omgeving zoals die er toen uitzag. Verrassend genoeg dat de Doggersbank droog lag en uiteindelijk de ondiepte werd in de ontstane Noordzee.
Hoe leefde de mens in zijn natuurlijke omgeving. Het was mooi om te horen en te zien hoe mens, dier en omgeving bepalen wat de mogelijkheden en kansen zijn voor levende wezens. Als de omgeving verandert, verandert het leven van mens en dier. Dat vergemakkelijkt vaak de determinatie van de voorwerpen en andere zaken die archeologen vinden. Deze samenhang wierp ook stof ter overdenking op over vraagstukken die nu leven: de opwarming van de aarde, de mens en zijn ingrijpen in het natuurlijke bestel en min of meer ook op zoiets als het gegeven dat de wolf weer terugkeert in onze contreien. Dat zoiets de bruine holenbeer ook gaat lukken, valt te bezien.
Het verhaal was eigenlijk al samengevat in de aankondiging:
Kortom … een mooi verhaal over hoe het Bronstijdlandschap gaf en nam. Maar ook hoe mens en dier zich in de loop van de tijd hebben aangepast.

De presentatie werd precies om 22.45 uur afgesloten. (Het ontbijt om 10.45 uur kon u rustig thuis nuttigen op zaterdagmorgen 13 april !)

De vondsten bij de opgravingen in de Waterweide kwamen na de vergadering voor geïnteresseerden aan de orde. Belangrijke vondsten die nu nog te zien zijn in Het huis van Hilde. Of men zelf ook nog artefacten had meegenomen, heb ik niet meer meegekregen.

Gerard Poelwijk