Skip to main content

Pleidooi gewonnen: monumentale platanen kunnen blijven staan.

Zesstedenweg 205 4 platanen zomer

Stede Broec: maandag 7 september jongstleden heeft de commissie Grondgebiedszaken van de gemeente Stede Broec zich gebogen over een nieuw plan voor de woningbouwlocatie "De Zwaan".
Daarin werden verschillende alternatieven voor de invulling voor de te bouwen woningen aangegeven en werd o.a. rekening gehouden met de beeldbepalende en karakteristieke platanen langs de Raadhuislaan.


Gebleken is, dat de effecten van de schaduwwerking van deze platanen in de zomer nauwelijks van invloed is op de achtertuin en in geringe mate op de lichtinval in de woning. In de herfst en in het begin van de lente is dat alléén vanaf 17.00 uur wél het geval.
Conclusie, die de comissieleden unaniem trokken is: de platanen vormen nauwelijks een belemmering voor de verdere uitwerking van de plannen en de bomen kunnen dus behouden blijven.

Het bestuur van Oud Stede Broec, dat hiervoor in het voorjaar een warm pleidooi heeft gehouden via publiciteit en actie naar politieke fracties is verheugd over dit herziene standpunt van de meeste fracties, waardoor er nu zelfs unanimiteit is over het behoud van de monumentale platanen aan de Raadhuislaan te Grootebroek.